Via onze website worden privacy gevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Fast-Install B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. (Conform de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming- AVG)

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Fast-Install B.V. duidelijk vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • Fast-Install B.V. de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Fast-Install B.V., in gevallen waarin uw toestemming is vereist, u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
  • Fast-Install B.V. passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Fast-Install B.V. uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, of te verwijderen.

Fast-Install B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze websute verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn die je invult in het contactformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW gegevens, Telefoonnummer, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Geboortedatum, IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij, via de door jou gekozen gebruikersnaam, de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de, aan jou gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude, of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waarin je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wanneer je bij ons het contactformulier invult, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per post, per e-mail en/of via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier, of de inhoud van uw e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen. Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je vraag af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen, of verwijdering van uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen, of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@fast-install.nl. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-01-2020

Contactgegevens

Fast-Install B.V.
Postadres: Leeuwenhoekstraat 114 – 2652 XL Berkel en Rodenrijs
mail: info@fast-install.nl Telefoon: +31 (0)85 – 08 01 097